Lãnh đạo các thời kỳ

Ông Trương Nam Sơn

Chức vụ: Giám đốc – Xí nghiệp Liên hợp Lắp máy số 18.

Công tác tại Xí nghiệp Liên hợp Lắp máy số 18 từ năm 1977 đến năm 1985.

Ông Lê Tấn Điện

Công tác tại Công ty Lắp máy và Xây dựng số 18 (ECC 18) từ năm 1985 đến năm 2000.

Chức vụ: Giám đốc – Công ty Lắp máy và Xây dựng số 18 (ECC 18).

Ông Lê Văn Tuấn

Công tác tại Công ty từ năm 2000 đến năm 2009.

Chức vụ: Giám đốc – Công ty Lắp máy và Xây dựng số 18 (ECC 18) từ năm 2000 đến năm 2007.

Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần LILAMA 18 (LILAMA 18 JSC) từ năm 2007 đến năm 2009.

Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA).

Thành viên Hội đồng thành viên – Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA).

Ông Lê Quốc Ân

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 18 từ năm 2009 đến năm 2015.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Phó Tổng Giám Đốc – Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP (LILAMA).

Ông Trần Sỹ Quỳnh

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 18 từ năm 2015 đến năm 2020.

Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Ông Ngô Quang Định

Công tác tại Công ty từ năm 2007 đến nay.

Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 18.