Quy định - Quy chế Công ty

1. ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

2. QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ CÔNG TY

3. QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY

4. QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÚC LỢI CÔNG TY

5. QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG NỢ

6. QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG CỦA CÔNG TY

7. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CTCP LILAMA 18

8. QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

9. QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CTCP LILAMA 18 VÀO CÁC DN KHÁC

10. QUY CHẾ NGƯỜI ĐƯỢC ỨNG CỬ THAM GIA BKS TẠI CÔNG TY CÓ PHẦN GÓP VỐN

11. QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BN LẠI, LUÂN CHUYỂN, MIỄN NHIỆM, TỪ CHỨC CỦA CÁN BỘ

12. QUY CHẾ ĐẤU THẦU CTCP LILAMA 18

13. QUY CHẾ PHÂN CẤP VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

14. QUY CHẾ HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG

15. QUY CHẾ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH

16. QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC TÍNH LƯƠNG CHO KHỐI LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

17. QUY CHẾ PHÂN CÔNG CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN

18. NỘI QUY LAO ĐỘNG

19. QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG

20. QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỐI CƠ QUAN

21. QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN

22. QUY CHẾ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

23. QUY ĐINH CÁCH TRÌNH BÀY VÀ SOẠN THẢO VB - HD ÁP DỤNG BIỂU MẪU

24. THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

25. QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TẠI NƠI LÀM VIỆC

26. QUY CHẾ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ TGĐ

27. QUY CHẾ CÔNG TÁC PHÍ VÀ CP TIẾP KHÁCH

28. QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP

29. QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH TẠO LẬP, XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

30. QUY CHẾ LỰA CHỌN THẦU PHỤ

31. QUY CHẾ GIAO KHOÁN

32. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH

33. QUY ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ THIẾT BỊ THI CÔNG

34. QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC NHIÊN LIỆU CHO THIẾT BỊ THI CÔNG

35. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ, VẬT TƯ DỤNG CỤ VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

36. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

37. QUY ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ GIÀN GIÁO TẠI CÁC ĐƠN VỊ

38. QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ATVSLĐ - PCCN

39. QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN

40. CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN ATLĐ, VSLĐ

41. TÀI LIỆU PCCC VÀ THOÁT NẠN DÀNH CHO CBCNV

42. QUY ĐỊNH THU CHI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

43. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỰ TOÁN ĐƠN GIÁ NỘI BỘ TRONG QL BÁO GIÁ, ĐẤU THẦU & GIAO KHOÁN

44A. QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

44B. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỘI BỘ

45. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ATSK, ASXH VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

46. QUY ĐỊNH MUA SẮM SỬ DỤNG THIẾT BỊ DỤNG CỤ PHÒNG CHÁY, PHÒNG ĐỘC

47. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI ĐÀO TẠO

48. QUY CHẾ CÔNG TÁC BẢO VỆ CỦA CÔNG TY

49. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG XE Ô TÔ

50. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VĂN PHÒNG LILAMA 18